§ 1

1. Organizatorem Mobilnej Gry Miejskiej jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
we współpracy z Good Games.

2. Gra przeprowadzona zostanie dnia 7 października 2021 roku, w centrum Kutna w godzinach 10.00-14.00.

3. Gra skierowana jest do osób powyżej 13 roku życia.

4. Liczba uczestników jest nieograniczona.

5. Udział w grze jest bezpłatny.

6. Wymogiem wzięcia udziału w Grze jest posiadanie przez Gracza smartfona/tabletu z zainstalowaną aplikacją ActionTrack (dostępną bezpłatnie w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do Internetu. Ze względu na czas trwania rozgrywki zaleca się zaopatrzenie w baterię przenośną powerbank.

7. Gra odbywa się w ruchu miejskim. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Graczy i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników Gry, mogące naruszyć obowiązujące przepisy, porządek publiczny, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 § 2

1. W Grze biorą udział zgłoszone osoby indywidualne lub drużyny max 5 osobowe, które dalej zwane są Graczem lub Uczestnikiem.

2. Udział w Grze należy zgłosić elektronicznie na adres: gry-mobilne@bibliokutno.pl do dn. 06.10.2021r.

3. Gracz rejestruje się w Grze w dn. 7.10.2021r. w godz. 9.30 – 10.00, poddając swoje imię lub nick, a drużyna nazwę drużyny.

4. Gracz przystępujący do gry bez zgłoszenia oraz Gracz, który użyje w Grze innej nazwy niż w zgłoszeniu będzie zdyskwalifikowany.

5. Poprzez pobranie gry z aplikacji ActionTrack Uczestnicy:

a) akceptują regulamin gry,

b) wyrażają zgodę na opublikowanie na łamach prasy i w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora i na portalach społecznościowych relacji z gry oraz zdjęć zawierających wizerunek gracza.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu gry w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych i promocyjno-marketingowych.

7. Udział w grze oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie.

8. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników gry nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 § 3

1. Zadaniem graczy jest wykonanie określonych zadań i zdobycie jak największej liczby punktów w wyznaczonym czasie.

2. Gra zostanie zatrzymana o godzinie 13.15 niezależnie od tego, czy wszyscy uczestnicy dotrą do mety.

3. Zakończenie gry, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się o godzinie 13.30 w miejscu, o którym mowa w § 2, ust. 2.

4.Grę należy przechodzić samodzielnie, nie korzystając z pomocy innych Graczy uczestniczących w grze.

5. Dozwolone jest korzystanie ze wszelkich zewnętrznych pomocy dostępnych w Internecie.

6. Niedozwolone jest utrudnianie Gry innym uczestnikom i jest ono jednoznaczne z dyskwalifikacją.

7. Zwycięzcą Gry zostaje Gracz, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów u dwóch lub więcej Graczy, decyduje najkrótszy czas przejścia całej trasy.

 § 4

1. Dane osobowe Uczestnika gry będą przetwarzanie przez Organizatora gry zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanych dalej RODO) na podstawie zgody.

2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego, informuje, że:

a)  Administratorem podanych przez Uczestnika gry danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego z siedzibą 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5.

b) Dane osobowe tj. imię i nazwisko będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach organizacji i przeprowadzenia gry oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

c) Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych i promocyjno-marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora gry, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie oraz w publikacjach Organizatora gry.

d) Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem, wyślij wiadomość mailową na adres: iod@bibliokutno.pl.

2. Złamanie zasad Regulaminu Gry jest jednoznaczne z dyskwalifikacją.

3. Regulamin znajduje się do wglądu u Organizatora.

4. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń, które takie zmiany mogłyby wywołać.