W Kutnie pamiętamy o Szalomu Aszu i o tym, że przed II Wojną Światową mieszkało tu ponad 6 tysięcy Żydów. Nie ma już domu autora „Miasteczka”, nie ma synagogi zburzonej przez Niemców, ale z kart historii i pamięci ludzi nie da się wymazać faktu, że literaturę i kulturę polską współtworzyli i nadal to czynią twórcy pochodzenia żydowskiego.

Celem festiwalu jest popularyzacja twórczości tego znakomitego, urodzonego w Kutnie, pisarza, nawiązanie do ogromnego obszaru literackiego, na którym spotykają się dwie kultury – polska i żydowska, przypomnienie, że literaturę polską współtworzą pisarze pochodzenia żydowskiego, a w literaturze żydowskiej ogromny jest udział pisarzy urodzonych w Polsce.

Festiwal Szaloma Asza jest imprezą łączącą przeszłość z teraźniej­szością Kutna, niegdyś polsko-żydowskiego miasteczka, w którym Żydzi stanowili w XIX w. ponad 70% mieszkańców. Ten świat już nie istnieje. Odszedł razem z nimi, kiedy w czasie II wojny światowej oku­pant niemiecki dokonał brutalnej zagłady ży­dowskiej społeczności.

Naszą powinnością jest uświadomienie spo­łeczności Kutna, zwłaszcza młodemu pokole­niu, wielokulturowej przeszłości miasta. Rozbudzanie zainteresowania odmiennym, ciekawym światem żydowskiej tradycji oraz propagowanie idei pojednania chrześcijańsko-żydowskiego poprzez kulturę jest dla nas re­alizacją duchowego testamentu Szaloma Asza.

Pierwsza edycja Festiwalu Szaloma Asza odbyła się w 1999 roku.

Piszą o nas

O Szalomie Aszu oraz festiwalu jego imienia, organizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kutnie, wspominano wielokrotnie na łamach mediów, dzięki czemu idea festiwalu osiągnęła wymiar ponadlokalny, a sama impreza zajęła trwałe miejsce wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Wśród publikacji popularyzujących festiwal i przywołujących pamięć o pisarzu, należy wymienić m.in. poniższe teksty (kliknięcie w tytuł spowoduje przeniesienie do konkretnego artykułu na stronach zewnętrznych):